O savezu

Sportska aktivnost učenika na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji više od pedeset godina.  Proteklih pola stoljeća osnovne organizacije bila su školska društva za fizičku kulturu, školski sportski klubovi i sadašnja školska sportska društva. Viši oblik bio je općinski savez koji je mijenjao nazive do današnjega Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije. Uredbom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 1993. godine u osnovnim i srednjim školama osnivaju se školski sportski klubovi, a 2000. godine osniva se Savez školskih športskih klubova Bjelovarsko-bilogorske županije, te djeluje u sklopu Športskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije. Godine 2004. na Skupštini Saveza donesena je odluka da Savez stekne pravnu osobnost. 2009. godine Savez mijenja ime u Savez školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.

 • Od 2008. godine zaposlen je profesionalni tajnik,
 • Do 2010. godine sjedište Saveza bilo je u jednom od ureda Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • 2010. godine Savez zajedno sa Športskom zajednicom BBŽ od Bjelovarsko-bilogorske županije dobiva na korištenje ured od 30-ak m2 na trgu Eugena Kvaternika.

Cilj saveza

Unapređivanje i promicanje sporta među učenicima osnovnih i srednjih škola, te promicanje odgojnih funkcija sporta, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom. 

Djelatnosti saveza

 • utvrđivanje opće politike školskog sporta u Županiji, te sudjelovanje u njenom utvrđivanju na županijskoj Skupštini,
 • usklađivanje zajedničkih programskih aktivnosti članova i osiguravanje općih uvjeta za njihovu pravovaljanu provedbu,
 • organizacija županijskog prvenstva školskih sportskih društava, određivanje sportskih grana u kojima će se održavati županijsko prvenstvo, izbor i broj društava koja sudjeluju na prvenstvu, određivanje vremena, mjesta i propozicija natjecanja,
 • sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada i osiguranje skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika u školskom sportu,
 • obavljanje drugih poslova i zadaća određenih Zakonom i Statutom.

Članstvo u savezu

Član Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije je svako školsko sportsko društvo koje djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Oblici članstva, dužnosti, prava i obveze članova utvrđeni su Statutom i drugim općim aktima. O primanju u članstvo, te prestanku članstva u Savezu, odlučuje Skupština.

Ustroj saveza

 • na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 25 osnovnih i 13 srednjih škola s ukupno oko 50 profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Sve osnovne i srednje škole imaju registrirana školska športska društva.
 • članovi Skupštine Saveza školskih športskih društava su svi učitelji i profesori tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovnih i srednjih škola.
 • Izvršni odbor sastoji se od sedam članova, a predsjednik i tajnik članovi su Izvršnog odbora po položaju.
 • Predsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova članova Skupštine na mandat od  četiri godine i mogu biti ponovno birani.
 • Tajnik se bira na prijedlog Izvršnog odbora i sa Savezom zasniva radni odnos u trajanju od četiri godine. Na prijedlog Izvršnog odbora koji iznosi zadovoljstvo ili nezadovoljstvo radom tajnika, Skupština mu potvrđuje ili ne potvrđuje radni odnos za slijedeće mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
 • Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika.